Newsletter

Máte záujem o novinky? Zadajte tu Vaš email

SpäťHlavná strana / Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Predávajúci: LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o., Baltická 12, 040 12, Košice

Týmto oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme od zmluvy na tento tovar: ..............

Dátum objednania ..............

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov ..............

Dátum ..............                                                                                                          

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov ..............

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)


POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar spolu s dokladom o zakúpení .
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením na emailovej adrese info@oopp.sk, alebo poštovej adrese LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o., Baltická 12, 040 12, Košice. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je vyššie.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy a tovar predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov, preferujeme bankový prevod.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Pokyny

- Ak máte záujem o odstúpenie od zmluvy, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.
- Zašlite nám tovar spolu s dokladom o zakúpení späť alebo ho prineste na našu adresu LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o., Baltická 12, 040 12, Košice najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
- Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
- Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

*
*
*
 
* všetky označené polia sú povinné