Newsletter

Máte záujem o novinky? Zadajte tu Vaš email

SpäťHlavná strana / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti

LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o.

so sídlom Baltická 12, O4O 12 Košice

identifikačné číslo organizácie: 46 503 609

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným úradom Košice I reg. č.820-71763

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.OOPP.sk

Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č.3, 043 79 Košice, tel. 055/ 6220781,fax.6224547, ke@soi.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej jen „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Baltická 12, 040 12 Košice, identifikačné číslo organizácie: 46 503 609, zapísanej v obchodnom registri Okresného úradu Košice I (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváraná medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.OOPP.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2 Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.OOPP.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti resp. poverený takou osobou, organizáciou..

1.3 Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

1.6 Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „užívateľský účet“). Webové rozhranie obchodu umožňuje kupujúcemu objednávať tovar tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

1.7 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek zmene ich aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

1.8 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

1.9 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívať užívateľský účet tretím osobám.

1.10 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

1.11 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne z dôvodu nutnej údržby hardwarového a softwarového vybavenia predajcu, poprípade nutnou údržbou hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

1.12 Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predávaného tovaru a ceny tohto tovaru sú v platnosti po dobu, pokiaľ sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok. Všetky ponuky tovaru na predaj umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

1.13 Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedenom na webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

1.14 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

-objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu)

-spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru

-informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

1.15 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, s možnosťou kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

1.16 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

1.17 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatej objednávky (akceptácií), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

1.18 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

1.19 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonický hovor) si hradí kupujúci sám.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.20 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti na adrese našej spoločnosti LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o., Baltická 12, 040 12 Košice;

-v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;

-bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho :

Číslo  účtu: 2401186220/8330
Banka: Fio banka a.s.
       Nám.SNP 21
       811 01 Bratislava
IBAN:  SK80 8330 0000 0024 0118 6220
SWIFT: FIOZSKBA

(ďalej len „účet predávajúceho“)

1.21 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

1.22 V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 2 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

1.23 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

1.24 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 1.16 ), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

1.25 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnutej predávajúcim kupujúcemu sa nedajú vzájomne kombinovať.

1.26 Predávajúci vystaví na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu a zašle ju spoločne s tovarom na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1.27 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 12 odst. 5 zákona č. 180/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len „občiansky zákonník“), nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä: -na dodávku tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho -pri kúpe tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

1.28 Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 1.27 alebo o iný prípad kedy nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, je kupujúci v súlade s ustanovením § 12 odst.1 občianskeho zákonníka oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, a to na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@ochrpomocky.sk .

1.29 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 1.28 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tohto tovaru. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a nepoužitý, v pôvodnom obale s visačkami spolu s dokladom o zakúpení. Predávajúci nepreberá zásielky na dobierku.

1.30 Po vrátení tovaru kupujúcim podľa čl. 1.29 obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený preskúmať vrátený tovar, hlavne za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, používaný, spotrebovaný alebo čiastočne opotrebovaný.

1.31 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 1.28 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu čo najskôr, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy a tovaru, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim.

1.32 Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ vrátený tovar kupujúcim bude poškodený, používaný alebo čiastočne opotrebovaný , vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne odpočítať z nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Tak isto aj nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. 1.29 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne odpočítať z nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

1.33 Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadaviek kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

1.34 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci tovar neprevezme pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 5% (slovom: päť percent) z hodnoty tovaru a je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

1.35 V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

1.36 Pri prebratí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto ihneď oznámiť prepravcovi. V prípade viditeľného porušenia obalu svedčiace o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a prípadná neskoršia reklamácia ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť braná do úvahy.

1.37 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

1.38 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (hlavne ustanovením § 612 a násl. občianskeho zákonníka).

1.39 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je zhodná s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez závad. Pod zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec musí mať požadovanú,prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

1.40 V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je zhodný s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar odpovedajúci kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou; ak je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prebratím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

1.41 Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe(záruka).

1.42 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho v sídle spoločnosti, u ktorého bol tovar kúpený.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1.43 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

1.44 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

1.45 Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na chod webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

1.46 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ

1.47 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 428/2002 Zb.z., o ochrane osobných údajov.

1.48 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefonné číslo, názov firmy, firemná adresa, IP adresa (ďalej len „osobné údaje“).

1.49 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účel zasielania informácií a obchodných oznamov predávajúcim.

1.50 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke realizovanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

1.51 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako aj spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar, nebudú osobné údaje predávajúcim bez predošlého súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám.

1.52 Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

1.53 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

1.54 V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 1.51) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

-požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie

-požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, realizovanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predošlej vety považovaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni bezodkladne chybný stav. Ak predávajúci alebo spracovateľ žiadosti nevyhovejú, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

1.55 Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnuť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácii podľa predošlej vety požadovať primeranú úhradu, neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

1.56 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo firmou predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznamov predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10. DORUČOVANIE

1.57 Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte.

1.58 Správa je doručená:

-v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichodzej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom

-v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, prevzatím zásielky adresátom,

-v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, odmietnutím prevziatia zásielky, ak odmietne adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,

-v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím obdobia desať (10) dní od uloženia zásielky a dania výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.59 Pokial vzťah súvisiaci s požívaním webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak strany sa dohodli, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.60 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnost predávajúceho nepodlieha inému povoleniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

1.61 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, tak namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedneho ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

1.62 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

1.63 Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie pošty LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o. Baltická 12, 040 12 Košice, adresa elektronickej pošty info@oopp.sk, telefón 0948 00 84 51.

 

V Košiciach dňa 01.04.2012

Vladimír HOLENDA konateľ spoločnosti

 

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku textov akýmkoľvek spôsobom bez písomného povolenia Vladimíra Holendu je zakázané.